วิสัยทัศน์
VISION
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคุณภาพ
Vision, Mission, Quality Policy

วิสัยทัศน์

VISION
“มุ่งสู่ความเป็นผู้นํา ในการดําเนินธุรกิจประเภทงานแม่พิมพ์ปั้มโลหะ และผลิตงานปั้มชิ้นส่วนโลหะ ภายในประเทศ”
“Geared to wards leadership in business Category Metal stamping die and metal stamping part in thailand”

พันธกิจ - MISSION

นโยบายคุณภาพ

QUALITY POLICY
“คุณภาพของงาน และความพอใจของลูกค้า คือ งานของเรา เป้าหมายของเรา คือ การพัฒนางาน และ บุคลากรอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง”
“Quality of product and customer satisfaction is our work. Our goal is to a develop work and people. With quality and continuity”

วัฒนธรรมองค์กร

OUR CULTURE
  • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าภายในและภายนอก
  • มีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในหน้าที่การทํางาน
  • Is a learning organization and continuous improvement
  • Create satisfaction for customers both inside and outside
  • Responsible and caring for the work
ค่านิยมองค์กร
SAROJ

ค่านิยมองค์กร

SAROJ

Satisfaction

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายนอกและภายใน

Analytical Thinking

การคิดวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง

Responsibility

ความรับผิดชอบในการทํางาน

Opportunity for improvement

หาโอกาสในการปรับปรุง

Just in Time

ผลิต และส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการสมัครงาน

Scroll to Top