ประวัติความเป็นมา
HISTORY
ประวัติการก่อตั้งบริษัท และ การบริหารกิจการ
Founding history and manage the company

ประวัติความเป็นมา บริษัท เอส.อาร์.พาร์ท แอนด์ ไอ จํากัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เอส.อาร์.ไวร์ คัท จํากัด” ก่อตั้ง โดย “คุณ สาโรจน์ นาคทอง” ประกอบธุรกิจ ประเภท งานแม่พิมพ์ปั้มโลหะ เช่น ตัด WIRE CUT แม่พิมพ์ รับทําแม่พิมพ์ ปั้มโลหะตามแบบของลูกค้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจรับผลิตชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์, ไฟฟ้า และอื่นๆ จนธุรกิจเติบโต และได้ทําการขยายธุรกิจอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2556 โดยได้ซื้อที่ในเขตพื้นที่สีม่วง จํานวน 4.5 ไร่ เพื่อสร้างโรงงานที่ได้มาตฐาน จากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอย 500 ตรม.ในส่วนของพื้นที่โรงงานได้เพิ่มขึ้นเป็น 2000 ตารางวา เพื่อรองรับปริมาณงานที่มีขนาดใหญ่ และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัท เอส.อาร์.พาร์ท แอนด์ ได จํากัด” ณ ปัจจุบัน โดยใช้นโยบายคุณภาพ คือ ” คุณภาพของงาน และความพอใจของลูกค้า คืองานของเรา เป้าหมายของเราคือ การพัฒนางานและบุคคลากร อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง” และได้ Warranty คุณภาพด้วยระบบ ISO 9001:2015 เพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพและได้มาตฐานให้ลูกค้าต่อไป

Company profile S.R.Part and die Co.,Ltd., Were established in 1994 under the name of S.R.Wire cut Co,.Ltd. by “Mr. Saroj Nakthong” business type Metal stamping die for Wire cut die and metal stamping die for all industries by drawing size according to customer requirements.

Later in 1996 the company has expanded its business for Automotive, Electrical parts, Growth business must expand business again in 2014 ,Bought land in the purple area of 4.5 rai, To build a factory that has been standardized, This time we have made factory expansion from old plant the working area is 500 square meters. to new plant of 2000 square wah, Supports large workloads and increased work volume

The company name was changed to S.R.Part and die Co,.Ltd. now, With a policy” Quality of work and customer satisfaction is our job.” Our goal is to develop jobs and people. With quality and continuity” Waranty quality with ISO 9001: 2015, In order to produce a standardized work for customers next time.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการสมัครงาน

Scroll to Top